ChangeMan ZMF

Specs

システム要件

システム機能:
  • z/OS対応
  • バージョンコントロール、ビルド管理、およびリリースと展開機能と完全統合
搭載されているインターフェイス:
  • Eclipse Workbench
  • IBM Rational Developer for System z
  • ChangeMan ZDD Windowsクライアント
  • Traditional ChangeMan ZMFインターフェイス
release-rel-2019-7-1-2248 | Wed Jul 10 03:59:45 PDT 2019
2248
release/rel-2019-7-1-2248
Wed Jul 10 03:59:45 PDT 2019