ALM Octane

Micro Focus ALM Octane

大规模发布高质量应用程序。

您的试用版包括:

  • 利用 Scrum 或看板计划敏捷项目
  • 通过手动、Gherkin 和自动化测试实现卓越成效
  • 实时构建和追踪代码更改
  • 通过 CI 服务器集成进行持续测试
  • 从需求到发布的全面追溯能力
无需合同和信用卡

release-rel-2019-11-2-3276 | Wed Nov 27 00:09:06 PST 2019
3276
release/rel-2019-11-2-3276
Wed Nov 27 00:09:06 PST 2019