Data Protector

Data Protector

企业备份和恢复软件,用于在跨异构环境提供数据为中心的保护
您的试用版包括:
  • Data Protector 和 Backup Navigator 的访问权限
  • 可使用所有特性和功能 60 天
  • 使用技术专家支持
  • Data Protector 和 Backup Navigator 支持和新闻论坛访问权限
  • 访问安装培训视频
  • 无容量限制
  • 无需合同和信用卡
release-rel-2019-3-2-1847 | Wed Mar 20 13:57:48 PDT 2019
1847
release/rel-2019-3-2-1847
Wed Mar 20 13:57:48 PDT 2019