Network Virtualization Software

Network Virtualization

借助 Network Virtualization 软件,优化移动应用后再进行部署。
 • 试用为期 14 天的评估软件,以便:
  • 发现和捕获网络状况 — 包括延迟、带宽、数据包丢失和抖动
  • 使用真实的网络状况和准确、可重复使用的结果模拟生产环境
  • 分析结果并自动提出代码级的优化建议,从而降低出现生产事故的风险
 • release-rel-2019-1-1-1512 | Wed Jan 9 13:53:54 PST 2019
  1512
  release/rel-2019-1-1-1512
  Wed Jan 9 13:53:54 PST 2019